U盘提示格式化怎么恢复数据?


您好,针对u盘格式化怎么恢复数据,提示格式化时暂时不要格式化,内存卡/U盘连接电脑选择要恢复的盘然后点击下一步试试【深度扫描】(如图)。扫描得到并且可以预览就可以恢复数据,扫描不到或者不能预览不可以恢复。


                                                                                                  (图1)


                                                                                                  (图2)


                                                                                                  (图3)